In onze gemeente is een EHBO-commissie ingesteld, bestaande uit ongeveer 15 personen. De kerntaken van de commissie zijn het verlenen van eerste hulp, alsook het begeleiden van een eventuele ontruiming tijdens de diensten. Vanuit ons werk hebben we allemaal de kennis en vaardigheden die nodig zijn om eerste hulp te verlenen. Wanneer het nodig is, wordt dit aangevuld met cursussen om de kennis op peil te houden. Voor het goed kunnen uitoefenen van deze taken is er een ontruimingsplan opgesteld, waarin tevens een EHBO-plan is opgenomen.

Deelnemers

Het is voor de gemeenteleden goed om te weten wie er in de commissie zitten en waar ze normaliter in de kerk plaats nemen. De nummers voor de namen corresponderen met de nummers op de plattegrond. Overigens is voor de meeste van de leden de zitplaats gereserveerd en herkenbaar gemaakt met een EHBO-stikker.

Werkwijze EHBO

Het verlenen van eerste hulp wordt door de leden van de EHBO-commissie uitgevoerd. Om die hulpverlening zo effectief mogelijk te kunnen verlenen, wordt van alle gemeenteleden het volgende verwacht:

 • Waarschuw de dichtstbijzijnde EHBO-er wanneer dit (nog) nodig is (ook als u buiten de kerk(zaal) bent.
 • Deze zal naar de desbetreffende persoon komen en bepaalt:
  1. Of er personen uit de bank moeten. Deze moeten dan ergens in de buurt plaats nemen, of (als het familie betreft) gaan alvast naar de hal.
  2. Hoe de persoon in kwestie uit de kerk gehaald moet worden (ondersteund, met rolstoel, of met brancard). Rolstoel staat dicht bij de koster, die de aangewezen persoon is om deze te brengen. Wanneer de brancard nodig is, wordt deze door 2 EHBO-ers gebracht.
 • U volgt de aanwijzingen van de EHBO-er op.
 • Wanneer u vanuit uw eigen professie denkt extra (of specifieke) hulp te kunnen verlenen, doe dit dan altijd in goed overleg met de betrokken EHBO-er
 • Als mensen de kerkzaal verlaten, moeten de EHBO-ers een inschatting maken of ze wel of niet mee moeten lopen. Maakt u het de hulpverleners daarin gemakkelijk: denkt u hulp nodig te hebben, maak dat dan kenbaar.

Wanneer er een onwel wording tijdens de dienst plaatsvindt, zal er door de predikant (of ouderling bij leesdienst) een psalmvers opgegeven worden. De daadwerkelijke hulpverlening zal, indien het ook maar enigszins mogelijk is, in de hal of in zaal 2 plaats vinden. Echter, het blijft voor ons ook een EERSTE hulp. Wanneer het nodig is, zal doorverwezen worden naar de huisarts(enpost) of wordt de inzet van een ambulance geregeld.

Ontruiming

Een ander aspect waar de commissie bij betrokken wordt, is een eventuele ontruiming van het kerkgebouw. Het is natuurlijk niet gewenst dat we voortijdig de kerkdienst moeten afbreken, maar er kunnen situaties ontstaan dat een ontruiming noodzakelijk is. Om de ontruiming goed te stroomlijnen is het noodzakelijk dat er zicht is op de situatie. Bij een ontruiming is het bewaren van kalmte het meest belangrijke element. Daarom zal de koster degene zijn die in eerste instantie de leiding neemt om te ontruimen, nadat hij op de hoogte is (gebracht) van de calamiteit. Hierdoor kunnen de juiste instructies gegeven worden aan de aanwezigen. Te denken valt aan:

 • Welke (nood)uitgangen er (niet) gebruikt kunnen worden.
 • Het separaat ontruimen van de crèche door twee EHBO-ers en aan de gemeente mee te delen dat er voor de kinderen gezorgd wordt.
 • In welke volgorde de gemeente het kerkgebouw verlaat.
 • Dat er geen spullen uit de garderobe opgehaald mogen worden.
 • Dat er niet met de auto’s van het parkeerterrein gereden mag worden, voordat externe hulpverlening aanwezig is. Na hun toestemming wordt het parkeerterrein pas vrijgegeven

Het verlaten van de kerkzaal wordt begeleid door de commissieleden. Tevens zullen de ouderlingen en diakenen hieraan meewerken. De ouderlingen zullen zich opstellen bij de vluchtdeuren van de kerkzaal. De diakenen zullen zich opstellen bij de gewone uitgangen van de kerkzaal. Wanneer bepaalde deuren vanwege de situatie niet gebruikt kunnen worden, zullen de kerkgangers doorverwezen worden naar andere deuren. Twee commissieleden gaan naar de crèche om deze apart te ontruimen in samenwerking met de oppassers. Hiervoor is een ontruimingskoord aangekocht.

Ontruimingskoort
Ontruimingskoort

Dit lint moeten de kinderen vasthouden en wordt “als een spelletje” gebruikt om ze bijeen te houden. Ze gaan dan naar het parkeerterrein. Nabij de kleine fietsenstalling is de verzamelplaats alwaar de ouders ze kunnen ophalen. De overige commissieleden zullen zich beschikbaar houden en zijn inzetbaar waar nodig. Te denken valt aan alarmeren van hulpdiensten, opvangen van de hulpdiensten die gealarmeerd zijn, buitendeuren openen, begeleiding van ouderen, nagaan of toiletgroepen leeg zijn. Voor u als gemeentelid is het van belang dat de aanwijzingen opgevolgd worden.